De weg naar aardgasvrij

De Transitievisie Warmte van Overbetuwe

Als onderdeel van het klimaatakkoord willen we in Nederland de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen.

Op dit moment zijn we in Nederland nog erg afhankelijk van aardgas bij het verwarmen van onze huizen, een fossiele brandstof waar we langzaam maar zeker vanaf willen. Ook in Overbetuwe zullen we onze woningen en andere gebouwen, zoals scholen en kantoren, op een andere manier moeten gaan verwarmen. We hebben de tijd om hier samen goed over na te denken, zodat we de juiste keuzes maken. In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn.

De gemeente Overbetuwe heeft daarom een Transitievisie Warmte gemaakt. In de visie staat per dorp wat er nodig is om van het aardgas af te gaan, en in welke periode we daarmee aan de slag willen. We geven ook aan welke alternatieven we willen inzetten om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Een aantal belangrijke uitgangspunten uit de Transitievisie Warmte:

  • kiezen voor de laagste maatschappelijke kosten
  • aansluiten bij andere werkzaamheden en ontwikkelingen
  • aansluiten bij de wensen van inwoners en de partijen die het meest betrokken zijn bij de uitvoering
  • kiezen voor technisch en praktisch haalbare oplossingen

Samen met betrokken inwoners en organisaties hebben we een voorstel gedaan voor de eerste stappen die we samen kunnen zetten in de dorpen, het buitengebied en de bedrijventerreinen. Dit zijn verkennende stappen per deelgebied en stappen die u zelf kunt zetten.

De Transitievisie Warmte geeft aan inwoners en organisaties houvast bij de keuzes die ze de komende jaren maken op het gebied van verwarmen. In de Transitievisie Warmte staat hoe je energie kunt besparen en welke alternatieven er zijn voor aardgas. Het document beschrijft ook welke gebieden binnen de gemeente Overbetuwe kansrijk lijken om de eerste stappen in te zetten, wat die stappen kunnen zijn en wat er voor nodig is om ze te zetten. De Transitievisie Warmte bevat géén definitieve keuzes en besluiten over de overgang naar aardgasvrij.

Deze pagina geeft u een eerste indruk over de opgave, de kansen en het voorlopige tijdspad voor Overbetuwe. De uitgebreide versie van het Warmteplan vindt u hier.

Stappen naar aardgasvrij

De weg naar een aardgasvrije gemeente is een grote opgave. Het vraagt om een duidelijke aanpak en een goede organisatie. In de Transitievisie Warmte van Overbetuwe staat uitgebreid beschreven hoe de warmtetransitie er voor Overbetuwe uit kan zien. Op hoofdlijnen komt dit neer op drie concrete stappen. In de praktijk kan de volgorde en de invulling van de stappen verschillen, maar in de regel zal voor Overbetuwe gelden:

Huidige situatie

Voorbereidende maatregelen

Voorbereidende maatregelen moeten er voor zorgen dat een woning klaar is om aardgasvrij te worden. Veel van deze maatregelen leveren energiebesparing op, zoals isolatie.
Vaak zijn die noodzakelijk om de woning met een comfortabele temperatuur te kunnen blijven verwarmen, want veel alternatieven voor aardgas leveren warmte met een lagere temperatuur.

Transitie­gereed

Aardgasvrij

Infrastructuur en warmte-oplossing

Er zijn drie infrastructuren die we kunnen gebruiken om woningen in een wijk of dorp mee te verwarmen: een warmtenet, een elektriciteitsnet en een gasnet. De geschiktheid van de infrastructuren en de warmte-oplossing in de woning is afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Verduurzaming van de bron

Een warmtenet maakt gebruik van een warmtebron. Veel alternatieven voor aardgas maken bovendien gebruik van elektriciteit. Het is belangrijk dat zowel warmte als elektriciteit op termijn duurzaam worden opgewekt.

CO2-Neutraal

Alternatieven voor aardgas:
drie infrastructuren

Op hoofdlijnen zijn er drie infrastructuren die een alternatief voor aardgas kunnen bieden om gebouwen te verwarmen.

All electric

'All-electric' betekent dat er als infrastructuur alleen nog een elektriciteitsnet in het dorp of de wijk aanwezig is. Er is dan een warmte-opwekinstallatie in de woning nodig die alleen elektriciteit gebruikt. Bijvoorbeeld een warmtepomp of infraroodpanelen.

Warmtenet

Een warmtenet zorgt ervoor dat centraal geproduceerd warm water door buizen in de grond naar de woningen stroomt. Verschillende bronnen kunnen de warmte leveren, zoals de zon, de bodem, water of restwarmte van bedrijven. Een warmtenet is vooral geschikt als er veel woningen of gebouwen dicht bij elkaar zijn die allemaal warmte nodig hebben, bijvoorbeeld bij appartementen.

Gasnet

Soms kan een gasnet blijven liggen om woningen te verwarmen met hernieuwbaar gas, zoals groengas of waterstof. De verwachting is dat hier onvoldoende van beschikbaar zal zijn om alle woningen en andere gebouwen mee te verwarmen. De kleine beschikbaarheid moet daarom gereserveerd worden voor plaatsen waar een alternatief vrijwel onmogelijk is, zoals woningen en gebouwen van vóór 1920. In wijken waar voorlopig geen alternatief is voor aardgas, kan een hybride warmtepomp uitkomst bieden.

Vervolgstappen per gebied

Samen met inwoners en betrokken organisaties hebben we onderzoek gedaan naar de eerste stappen die we samen kunnen zetten in de verschillende deelgebieden; de dorpen, het buitengebied en de bedrijventerreinen.

Klik op een deelgebied om ons voorstel te bekijken.

Wat u nu al zelf kunt doen

Om uw woning voor te bereiden op een alternatief voor aardgas, kunt u alvast maatregelen nemen. Met deze maatregelen bespaart u energie en verhoogt u het comfort. Vaak zijn hiervoor subsidies beschikbaar. Loket Duurzaam Wonen Plus kan u helpen met een onafhankelijk, persoonlijk en vrijblijvend energieadvies. Woont u in een huurwoning, neem dan contact op met uw verhuurder.

Of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om uw woning met een aardgas alternatief te verwarmen, is afhankelijk van het soort alternatief. Loket Duurzaam Wonen Plus kan u helpen om te bekijken wat voor uw situatie de passende maatregelen zijn.

Bekijk ook andere besparende maatregelen om uw energieverbruik te verlagen.